Przepisy RODO

Twoje dane są bezpieczne!

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku przepisów RODO sprawdź, co warto wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych w CENTRO HISPANO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) CENTRO HISPANO uprzejmie informuje, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest:
• oznaczenie przedsiębiorcy: CENTRO HISPANO Guido Villarreal Villacres,
• adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 7/121,
• adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 7/121,
• numery ewidencyjne: NIP: 9371372634, REGON: 240160628,
• rejestr, do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki,
• dane kontaktowe we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: tel. 600 460 019, e-mail: centrohispano.bielsko@gmail.com
Na jakiej podstawie prawnej CENTRO HISPANO wykonuje przetwarzanie danych osobowych?
• bo jest to konieczne do wykonania przez CENTRO HISPANO umowy lub do podjęcia działań na prośbę/wniosek/żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy,
• bo wynika to z ciążących na CENTRO HISPANO obowiązków prawnych, np. dla celów wystawienia faktury za świadczone usługi, czy dla celów podatkowych.
W jakim celu CENTRO HISPANO przetwarza dane osobowe?
• w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez CENTRO HISPANO usług (w tym drogą elektroniczną),
• w celu prowadzenia przez CENTRO HISPANO działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty i poziomu świadczenia usług,
• w celu obsługi zgłoszeń/pytań, kierowanych do CENTRO HISPANO.
Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarza CENTRO HISPANO?
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie,
• prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora,
• prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących: danych posiadanych przez CENTRO HISPANO oraz celu i sposobu ich przetwarzania.
Do kogo można wnieść skargę?
Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez CENTRO HISPANO danych osobowych należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: +48 606 950 000).
Kto, poza CENTRO HISPANO, może uzyskać dostęp do danych osobowych?
CENTRO HISPANO udostępnia dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności, tzn.:
a) dostawcom systemów informatycznych posiadanych przez CENTRO HISPANO (np. program księgowy),
b) bankom i operatorom płatności w zakresie jej realizacji (np. płatności przelewowe),
c) upoważnionym właściwym organom w ramach nadanych im uprawnień do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych przez CENTRO HISPANO:
a) przez cały okres świadczenia danej usługi,
b) przez cały okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych, które CENTRO HISPANO uzyskuje, aby:
a) wykonać umowę, tj. realizować świadczone przez CENTRO HISPANO usługi,
b) podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy,
c) wypełnić ciążący na CENTRO HISPANO obowiązek prawny jest konieczne.
CENTRO HISPANO zapewnia, że Twoje dane osobowe są bezpieczne, a ich ochrona jest dla CENTRO HISPANO bardzo ważna.